Afdruk

Krachtens artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie wordt de gebruikers van de website www.fl.shopkinsworld.be de identiteit meegedeeld van de verschillende partijen in het kader van de realisatie en het onderhoud van:

logo Shopkins Néerlandais

Eigenaar en/of uitgever
Eigenaar en/of uitgever van de website: Giochi Preziosi
Rechtspersoon: Giochi Prezioci – SAS – RCS BOURG EN BRESSE 437 491 566
Adres uitgever: 1 Route de Thil, ZI Ouest 01700 St Maurice de Beynost
Telefoonnummer: 04 72 25 37 40
Verantwoordelijke uitgever: Giochi Preziosi
E-mail verantwoordelijke publicatie: contact@giochipreziosi.fr
E-mail webmaster: contact@giochipreziosi.fr

Realisatie-Ontwikkeling

Logo agence Netside conseil en stratégie digitale

Raad van bestuur in digitale strategie– RCS Lyon B 488 066 051
39 rue de Jeûneurs – 75002 Paris

Grafisch ontwerp en ontwikkeling: Shopkins Shopkins

 

Hosting
Gandi
63-65 boulevard Masséna te Parijs 75013 FRANKRIJK

Opmerkingen en suggesties
Opmerkingen en suggesties kunnen worden doorgegeven aan de verantwoordelijke voor de website via e-mailadres:contact@giochipreziosi.fr

 

PERSOONLIJKE INFORMATIE

Overeenkomstig de wet ‘Informatica en Vrijheden’ (art. 34 van de wet nr. 48-87 van 6 januari 1978), heeft Giochi Preziosi niet een verklaring ingediend inzake op de website www.fl.shopkinsworld.be.

 

Verzamelde persoonlijke informatie
Persoonlijke gegevens worden in Frankrijk beschermd onder wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Hierna:

 • de ‘gebruiker’ staat voor ‘de internetgebruiker die inlogt via de website www.fl.shopkinsworld.be ».
 •  ‘persoonlijke gegevens’ staat voor ‘informatie waarmee de identiteit van de personen waarop deze van toepassing is, in welke vorm dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, achterhaald kan worden’ (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

Persoonlijke gegevens van de gebruiker van de website www.fl.shopkinsworld.be :

 • worden niet verzameld of gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker
 • worden niet uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht aan derden op eender welke drager. Enkel een mogelijke overname van Giochi Preziosi en de bijbehorende rechten staat de overdracht van voorgenoemde informatie toe aan de eventuele overnemer, die op zijn beurt gehouden is aan dezelfde verplichting inzake het bewaren en wijzigen van gegevens van de gebruiker van de website.

Evenwel is het Giochi Preziosi toegestaan studies en statistische analyses te doen naar het gebruik en de typologie van de gebruikers van de website www.fl.shopkinsworld.be, onder voorbehoud van het garanderen van de anonimiteit van deze laatsten.

Tijdens het gebruik van de website www.fl.shopkinsworld.be, worden met name de volgende gegevens verzameld:

 • het URL-adres van de links waarlangs de gebruiker de website www.fl.shopkinsworld.be bereikt.
 • De internetprovider van de gebruiker
 • De technische configuratie van de browser

In ieder geval zamelt Giochi Preziosi enkel persoonlijke gegevens in met betrekking tot de gebruiker (naam, voornaam, e-mailadres) in het kader van een vraag van de gebruiker op de website www.fl.shopkinsworld.be. De gebruiker is zich ervan bewust dat hij deze informatie geeft, met name omdat hij deze zelf invoert.
Op de website www.fl.shopkinsworld.be is duidelijk vermeld welke informatie al dan niet verplicht ingevoerd moet worden.
 

Rechtzetting van ingezamelde persoonlijke gegevens
Overeenkomstig de wet ‘Informatica en Vrijheden’ (art. 34 van wet nr. 48-87 van 6 januari 1978) heeft de gebruiker het recht de persoonlijke gegevens die over hem zijn verzameld, te wijzigen. Hiervoor stuurt de gebruiker het volgende naar Giochi Preziosi:

De wijziging gaat in binnen een redelijke termijn na ontvangst van het verzoek van de gebruiker.

Gebruik van e-mail
Als gebruik wordt gemaakt van het e-mailadres op deze website dan kan het briefgeheim vanwege de verzending via het internet, niet worden gegarandeerd.

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN
Eenieder die naar de website www.fl.shopkinsworld.besurft, stemt hierdoor in met onderhavige gebruiksvoorwaarden, die voor bepaalde diensten kunnen worden aangevuld met specifieke voorwaarden. De gegevens die op het internet of het extranet worden verspreid, kunnen onderworpen zijn aan gebruiksvoorwaarden of beschermd worden door eigendomsrecht.
Eenieder is verantwoordelijk voor de gegevens die hij verspreidt, gebruikt en/of doorgeeft en hij verbindt zich ertoe de Franse wet- en regelgeving hieromtrent te respecteren, met name met betrekking tot onwettige inhoud (pedofilie, aanzetten tot rassenhaat …) of de bescherming van rechten van derden (intellectueel eigendomsrecht). De uitgever is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de gegevens, de verspreide inhoud of de prestaties van anderen en in het bijzonder van diegenen die de geldende wet- en regelgeving niet respecteren.

Toegang tot de website
De gebruiker heeft 24 uur per dag en 7 dagen per week toegang tot de website www.fl.shopkinsworld.be tenzij anders is aangegeven. Stannah is niet verantwoordelijk voor het technisch niet-beschikbaar zijn van de verbinding, ongeacht of dit te wijten is aan overmacht, onderhoud, update, wijziging van de website, tussenkomst door de webhost, interne of externe staking, storing op het netwerk, stroomstoring of een ongeschikte configuratie of het onkundig gebruik van de computer door de gebruiker.

Auteursrechten
De totaliteit van de inhoud op de website www.fl.shopkinsworld.be, met name de teksten, presentaties, illustraties, foto’s, te downloaden documenten, afbeeldingen, commerciële merken (gedeponeerd door Giochi Preziosi of eventueel door een van de partners), boomdiagrammen en opmaak, is, met uitzondering van openbare documenten en aanvullende verduidelijkingen, het exclusieve intellectuele eigendom van Giochi Preziosi of zijn partners.
Om die reden is de weergave, reproductie, overname, verspreiding of verdere verspreiding, geheel of gedeeltelijk, verboden, overeenkomstig de bepalingen in artikel L. 122-4 van de wet op intellectueel eigendomsrecht. Eenieder die hiertoe overgaat zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van deze rechten, zal veroordeeld worden voor imitatie volgens artikelen L. 335-2 en volgende van de wet op intellectueel eigendomsrecht.

Bovendien is de weergave, reproductie, overname, verspreiding of verdere verspreiding, geheel of gedeeltelijk, van het gegevensbestand beschikbaar op de website www.fl.shopkinsworld.be verboden krachtens wet nr. 98-536 van 1 juli 1998 met betrekking tot de juridische bescherming van gegevensbestanden.
In ieder geval moet op elke toegestane kopie van de gehele of gedeeltelijke inhoud van de website de vermelding ‘Copyright 2015 – Giochi Preziosi – alle rechten voorbehouden’ staan.

 

Geldigheid van de geleverde informatie
Ingeval dat de gebruiker wordt gevraagd om informatie te geven, verbindt hij zich ertoe:

 • correcte, nauwkeurige informatie te geven, actueel op het moment waarop het inschrijvingsformulier wordt ingevuld en met name geen valse namen of adressen te gebruiken en geen namen of adressen te geven zonder daartoe gerechtigd te zijn
 • de inschrijvingsgegevens bij te houden met het oog op het correcte, nauwkeurige en actuele karakter hiervan
 •  geen illegale, laakbare (zoals lasterlijke of obscene informatie) of schadelijke informatie (zoals een virus) beschikbaar te stellen of te verspreiden

Bij overtreding van deze bepalingen kan Giochi Preziosi de gebruiker de toegang tot de diensten naar eigen goeddunken opschorten of opzeggen.

 

Beperking van de verantwoordelijkheid – Gedrag van de gebruiker
De gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in dat het gebruik van de website www.fl.shopkinsworld.be geschiedt voor eigen risico en verantwoordelijkheid.
De informatie die de website www.fl.shopkinsworld.be ter beschikking stelt van de gebruiker, is indicatief, in oorspronkelijke staat, inclusief alle onvolmaaktheden. Bovendien moet deze informatie in overweging worden genomen op het moment dat deze online werd geplaatst en niet op het moment waarop de website wordt bezocht.
In ieder geval kan Stannah niet aansprakelijk worden gesteld:

 • voor enige schade, direct of indirect, met name met betrekking tot het verlies van winst, omzetderving, verlies van clientèle en gegevens, die kan voortkomen uit het gebruik van de website www.fl.shopkinsworld.be, of, in het tegengestelde geval, voor het niet-gebruiken ervan
 • voor het niet/slecht functioneren, het niet-beschikbaar zijn van toegang, een slecht gebruik, een slechte configuratie van de computer van de gebruiker of het gebruik van een weinig voorkomend type browser
 •  voor de inhoud van de publiciteit en andere externe links of bronnen waartoe de gebruiker toegang heeft via de website www.fl.shopkinsworld.be

De gebruiker verbindt zich ertoe geen woorden, meningen of informatie te verspreiden met lasterlijk, obsceen, gewelddadig, racistisch karakter en in algemene zin niets dat in strijd is met de geldende Franse wet- en regelgeving, persoonlijke rechten en goede zeden.

 

Hyperlinks
Iedere webmaster die op zijn website een link wil plaatsen naar de website www.fl.shopkinsworld.be is verplicht om hiervoor via e-mail de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming te vragen. In ieder geval stemt de webmaster die een hyperlink plaatst, ermee in om geen ‘deep linking’ te gebruiken, een techniek waarmee pagina’s op de website www.fl.shopkinsworld.be worden ingebed op de pagina’s van de website van de webmaster.

De gebruiker die via de hyperlink op de website www.fl.shopkinsworld.be wordt doorgestuurd naar een pagina van een derde partij, erkent dat Giochi Preziosi geen invloed heeft op de inhoud van de pagina’s naar welke de gebruiker wordt doorgestuurd. Bijgevolg kan Giochi Preziosi in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van sites die toegankelijk zijn via hyperlinks op de website www.fl.shopkinsworld.be.

 

Publicitair karakter van de inhoud
In ieder geval brengt Giochi Preziosi de gebruiker in voorkomend geval op de hoogte van het publicitaire karakter van de inhoud van de website www.fl.shopkinsworld.be.
De website www.fl.shopkinsworld.bekan reclame bevatten. Giochi Preziosi kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de reclame-inhoud, noch voor de gevolgen van een eventuele contractuele relatie tussen de gebruiker van de website www.fl.shopkinsworld.be en degene die de reclame verspreidt.

 

Gebruik van de gegevens op deze website
Giochi Preziosi verbiedt het gebruik van gegevens op de website www.fl.shopkinsworld.bemet het oog op klantenwerving, reclameboodschappen of enig ander commercieel doel.

Auteursrechten
Deze website respecteert het auteursrecht. Alle rechten van de auteurs van de beschermde werken die op deze website openbaar worden gemaakt en verspreid, zijn voorbehouden. Zonder toestemming is elk gebruik dat niet persoonlijk en privé is, verboden.

Icons made by Freepik, Zurb from www.flaticon.com is licensed by CC BY 3.0